Lilleholt: Bæredygtig biomasse er et must for den grønne omstilling

Af Lars Chr. Lilleholt (V)
Energi-, forsynings- og klimaminister

Regeringen anser biomasse som en vigtig energikilde i overgangen fra sort til grøn energi.

Som en afgørende trædesten på vejen til vores 2050-mål om at være et samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer.

Omstilling for 10 milliarder
Biomasse bidrager med den største andel af vores vedvarende energiproduktion. Faktisk bidrager biomasse i dag med ca. to tredjedele af Danmarks forbrug af vedvarende energi.Træpiller, træflis og halm bruges både på kraftvarmeværkerne og i fjernvarmeværkerne. Men også brændeforbruget i boligerne fylder ganske meget.

Energiaftalen fra 2012 repræsenterer en bred enighed i Folketinget om, at det er en god idé at udskifte kul og naturgas på vores store kraftvarmeværker med biomasse. Derfor er der de seneste år blevet investeret i størrelsesordenen ti milliarder kroner i at omlægge til biomasse.

Biomasse har vist sig langt hen ad vejen som et bæredygtigt alternativ, der bidrager positivt til Danmarks CO2-regnskab og som en central del af den grønne omstilling.

Danmark går forrest
Vi skal selvsagt sikre, at brug af biomasse til energiformål ikke skader klima og miljø.

De internationale rammer har imidlertid indtil nu ikke hjulpet nok til at fremme en bæredygtig produktion. Da energimarkederne er internationale, giver det bedst mening, at der skabes et internationalt fælles sæt af kriterier for, hvad bæredygtig biomasse er.

Da de internationale fælles regler lod vente på sig, tog den danske energisektor i 2015 initiativ til at indgå en brancheaftale, der skal sikre, at den biomasse, der brændes af på kraftværker og fjernvarmeværker i Danmark, er bæredygtig.

Fokus i aftalen har netop været på at mindske CO2-udledningen, skåne økosystemerne og understøtte bæredygtig skovdrift.

Aftalen betyder, at al biomasse i anlæggene i 2019 skal opfylde bæredygtighedsaftalen. Danmark har derfor en robust og troværdig position i EU med en stærk national aftale i ryggen, og vi kan derfor medvirke til at sætte standarden for en international bæredygtighedsaftale.

Orden i klimaregnskabet
Som minister ser jeg positivt på at øge udnyttelsen af bæredygtig biomasse til energiproduktion.

Det kan være resttræ fra møbelproduktion, træflis fra bæredygtig skovdrift og halm fra kornproduktion. På den måde får vi også taget hånd om økosystemerne, så vi ikke belaster naturen unødigt. Her så jeg gerne endnu flere idéer og initiativer fra energisektoren og forskningen på området.

Internationalt har Danmark arbejdet på, at hele EU bruger bæredygtig biomasse.

Lige nu arbejder EU-kommissionen på et forslag til fælles bæredygtighedsregler for biomasse til energiproduktion. Her arbejder regeringen på at højne ambitionsniveauet i det europæiske fællesskab.

Samtidig har vi i EU forhandlet et regelsæt på plads, der skal sikre, at vi i EU fører et troværdigt regnskab for optag og udledninger af drivhusgasser i EU’s skove. Danmark har knoklet på for at få orden i klimaregnskabet, så man kan se det på regnebrættet, hvis man for eksempel øger fældning af træer.

Biomasse er et sikkerhedsnet
Vind- og solenergi vil med den nuværende teknologi ikke kunne dække det danske energibehov alene, da der er tidspunkter, hvor solen ikke skinner, og det er vindstille.

Brugen af biomasse er imidlertid uafhængigt af vejrforholdene, og derfor kan biomasse bidrage til en stabil energiforsyning i kombination med vind og sol.

Biomasse er en fleksibel og ikke mindst bæredygtig energikilde, der i dag, men også i fremtiden, må forventes at spille en vigtig rolle i dansk energipolitik. Hvor meget biomasse, vi skal bruge i fremtiden, er ikke givet.

Hvis teknologiudviklingen fortsætter i den takt, vi har set de seneste år, så kan vi måske om få år få vedvarende energi fra sol og vind på rene markedsvilkår. Tiden må så vise, om biomasse kan være med i den konkurrence.

Den grønne omstilling skal naturligvis foregå bæredygtigt.

Derfor er en række nationale og internationale sikkerhedsnet under opbygning. Og regeringen arbejder hårdt for, at de bliver indført hurtigst muligt set i lyset af de alvorlige klimaforandringer, der allerede nu er en del af vores fælles virkelighed.
Kilde: Altinget

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk