Krav til sikring af bæredygtig biomasse

Brancheaftalen indgået ml. Dansk Energi og Dansk Fjernvarme fra juni 2016 stiller stigende krav til de danske værker om sikring af bæredygtig biomasse. Således er alle værker pålagt at afbrænde bæredygtig flis med stigende krav år-for-år. Dernæst er de mellemstore og større værker forpligtet til at dokumentere og rapportere, at de rent faktisk sikre bæredygtig flis som brændsel. Energibørsen BiomassPool har i samarbejde med virksomheden NEPCon fået implementeret kravene og standarderne fra den danske brancheaftale på energibørsen. Således skal leverandørerne for at blive oprettet til at handle på BiomassPool dokumentere sine certificerings standard i form af gyldigt certifikat eller oplyse hvorvidt de opfylder kravene til Alternativ dokumentation iht. Brancheaftalen.

Alternativ dokumentation for bæredygtig skovdrift. Evalueringen af alternativ dokumentation for bæredygtig oprindelse af biomasse er baseret på NEPCons Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse, der omfatter konkrete krav til biomasseproducenter, der leverer biomasse fra certificerede og ikke-certificerede skove.

Evaluering af alternativ dokumentation omfatter også validering af, at biomasse er omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering i værdikæder, hvor leverandøren til værket ikke selv er certificeret. Evalueringen er baseret på gældende FSC, PEFC eller SBP certificeringsstandarder.

Brancheaftale om sikring af bæredygtigt biomasse (træpiller og træflis). En frivillig brancheaftale indgået i efteråret 2014, der indebærer, at el- og varmeproducerende selskaber i Danmark skal anvende bæredygtig biomasse. Dette indebærer bl.a. at den biomasse, der kommer fra skovarealer skal være produceret i overensstemmelse med de kriterier for bæredygtig biomasse som fremgår af aftalen, og at anvendelsen af biomassen bidrager til en markant CO2-reduktion i forhold til kul og gas.

El- og varmeproducerende selskaber med en indfyret effekt på mere end 20 MW skal, i henhold til aftalen, opfylde specifikke dokumentationskrav (se nedenfor) og udarbejde en årlig rapport, der beskriver status for selskabets opfyldelse af brancheaftalen. Rapporten skal godkendes af en uafhængig tredjepart, og offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

Certificeret biomasse. I henhold til Brancheaftalen, opfylder biomasse omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering kravet om dokumentation for bæredygtig skovdrift (krav 1-6). Biomasse leveret af leverandører, der er omfattet af gyldigt certifikat, der omfatter den relevante produktgruppe, anses for at være certificeret hvis leverandørens certificerings-nummer og en af følgende anprisninger fremgår af leverandørens faktura:

Certificering

Anerkendte anprisninger på leverandørfaktura

SBP

SBP Compliant

FSC

FSC 100%

FSC Mix Credit

FSC Mix X% (X % af volumet leveret med FSC Mix X% anprisning, anses for at være dokumenteret bæredygtigt)

PEFC

X% PEFC Certificeret (X% af volumet leveret med X% PEFC Certificeret anprisning, anses for at være dokumenteret bæredygtigt)

Dokumentation for bæredygtig skovdrift. I henhold til Brancheaftalen, opfylder biomasse omfattet af FSC, PEFC eller SBP certificering kravet om dokumentation for bæredygtig skovdrift (krav 1-6).

Aftalens krav 1-6 kan også efterleves ved anden passende form for dokumentation end certificering.

Dokumentationskravene træder i kraft d. 1/8 2016 (således med effekt for indkøbet til fyringssæsonen 2016-2017). De omfattede kraftvarmeværker forpligtiger sig til, på årsbasis, at dokumentere, at følgende andel (målt i vægt) træpiller og træflis, opfylder kravene:

2016: 40 %

2017: 60 %

2018: 75 %

2019: Fuldt indfaset

FSC Se dk.fsc.org eller ic.fsc.org

Grænseværdier for CO2-udledning fra biomasseværdikæden. Grænseværdierne skal sikre en markant CO2-reduktion i forhold til referencen med afsæt i:

  1. Reduktionsprocent med reference til EU's nuværende gældende vejledning kombineret med den mest ambitiøse af egnede europæiske standarder.
  2. Reduktion set i forhold til reference angivet af EU (fossil fuel comparator).
  3. Inddragelse af hele værdikæden både for biomasse og fossil reference. Værdikæden antages at omfatte: Drift der kan henføres specifikt til produktionen af brændslet (inkl. beplantning, vedligehold og skovning), forarbejdning af brændslet, transport til slutkunde (energiproducent) samt udnyttelsesgrad på kraftværk.

Leverandørevalueringsprogram. Værker, der modtager biomasse med alternativ dokumentation for bæredygtig skovoprindelse, skal etablere et leverandør-evalueringsprogram, der sikrer at relevante leverandører har implementeret arbejdsgange, der sikrer at kriterier Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse er opfyldt.

Evalueringsprogrammet skal opfylde kravene til leverandørevaluering som specificeret i FSC-STD-40-005 V2.1.

Leverandørevalueringsprogrammet skal ikke omfatte leverandører, der kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at de opfylder Kravspecifikation for Alternativ dokumentation for bæredygtig biomasse i henhold til Brancheaftale om sikring af bæredygtig biomasse. Tilstrækkelig dokumentation omfatter evalueringsrapport, udarbejdet af kompetent tredjepart, som omfatter alle relevante krav i nævnte kravspecifikation.

PEFC Se www.pefc.dk eller www.pefc.org

SBP Se www.sbp-cert.org

Skov. Brancheaftalen dækker biomasse fra skov defineret som arealer større end 0,5 hektar med en minimumsbredde på 20 m bevokset med træer højere end 5 meter med et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer ikke arealer domineret af landbrug eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.

da_DKDansk
en_USEnglish da_DKDansk